Μαζι σου

  5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
  Γράφτηκε απο   

  Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας -τετραπληγίας καταβάλλεται στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους έπειτα από γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους ταμείου. Σε περίπτωση που ο συντ/χος λαμβάνει επίδομα απολύτου αναπηρίας /συνοδού/ συμπαράστασης και το ποσό είναι μικρότερο από το εξωιδρυματικό επίδομα διακόπτεται το απολύτου αναπηρίας και χορηγείται το εξωιδρυματικό. Σε περίπτωση που το απολύτου αναπηρίας είναι ίσο με το εξωιδρυματικό δεν δικαιούται εξωιδρυματικό επίδομα. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται σε όλες τις περιπτώσεις όταν υπάρχει νοσηλεία, με δαπάνες του Φορέα, σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

  Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Κλάδου και του ΟΓΑ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Κριθούν από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, ότι:

  -   πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έστω και προσωρινά.

  -   πάσχουν από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  -   έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

  -   έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση των ακρωτηριασμών κατά τα δύο άκρα.

  -   πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  -   πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.

  -   πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και

  -   πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  -   έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

  β) Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67% από τις ανωτέρω παθήσεις σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχοι του Κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν έπαθαν την αναπηρία τους αυτή.

  Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση μιας μόνο ημέρας. γ) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του ΟΓΑ, πηγή (εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω για τις συντάξεις γήρατος-αναπηρίας) ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ. δ) Δεν περιθάλπονται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή δεν νοσηλεύονται σε ψυχιατρείο, με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

  Τα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου και του ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν δικαίωμα για τη χορήγηση μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις με στοιχεία α, γ και δ και το πρόσωπο, από το οποίο έλκουν το δικαίωμά τους, ήταν είτε συνταξιούχος του Κλάδου ή του ΟΓΑ, είτε επιδοματούχος λόγω παραπληγίας - τετραπληγίας κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή κατά την ημέρα του θανάτου είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το δωδεκάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του.

  Ποσό

  Το ποσό του επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας είναι ίσο με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά (Για το έτος 2008, από 1-1-2008 608,00 ευρώ και από 1-9-2008 626,40 ευρώ). Στην περίπτωση ακρωτηριασμού του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους, το ποσό του επιδόματος είναι ίσο με το δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά (για το έτος 2008, από 1-1-2008 304,00 ευρώ και από 1-9-2008 313,20 ευρώ)